Vedtægter

Foreningen Bjerreslægtens Vedtægter

Vedtaget af generalforsamlingen d. 7. august 2010

 

§ 1. Foreningens navn.
Foreningens navn er Foreningen Bjerreslægten.

§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at bevare og vedligeholde sammenholdet mellem slægtens medlemmer, at udbrede kendskabet til slægtens virke, og at værne om slægtens minder.

§ 3. Medlemmer.
Enhver, der tilhører Bjerreslægten, som nedstammer fra Store Bjerre i Sir, samt indgiftede i denne slægt, kan optages som medlem.

§ 4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes i forbindelse med Bjerrestævnet og indbydelsen til stævnet er samtidig indkaldelse til generalforsamlingen. Her vælges bestyrelsens formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der aflægges beretning for den forløbne periode og regnskab fremlægges. Endvidere vælges en revisor. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Vedtægter kan alene ændres af generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af højst 7 personer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode ad gangen. Bestyrelsesformanden vælges direkte, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Som minimum udnævnes en kasserer, en sekretær og en redaktør af årsskriftet Brevduen. Ved afgang supplerer bestyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.

§ 6. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og bestyrelsesmøder afholdes løbende efter behov.

§ 7. Kontingent og regnskab.
Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves ved kalenderårets begyndelse. Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. For hvert regnskabsår udarbejder kassereren et årsregnskab, der revideres og fremlægges i førstkommende udgave af årsskriftet Brevduen efter regnskabsårets afslutning.

§ 8. Foreningens aktiviteter.
Til opfyldelse af foreningens formål igangsætter og gennemfører bestyrelsen løbende aktiviteter og deltager i relevante begivenheder. Bestyrelsen forestår desuden følgende faste aktiviteter:

- Afholdelse af Bjerrestævne, normalt hvert 4. år, for slægtens medlemmer.

- Vedligeholdelse af slægtstavle over Bjerreslægten, og sikring af tilgængelighed af samme for medlemmerne.

- Udgivelse af årsskriftet Brevduen i december måned.

- Indsamling af slægtsminder og opretholdelse af arkiv over disse, Bjerrearkivet.

- Vedligeholdelse og udbygning af foreningens hjemmeside.

- Opretholdelse af Bjerreslægtens Fond.

- Uddeling af Bjerreslægtens Rejselegat for unge familiemedlemmer (i en 4-årig forsøgsperiode fra 2010 til 2014)

Desuden fungerer bestyrelsen som bindeled mellem slægtens medlemmer og varetager slægtens interesser, hvor det er muligt og skønnes nødvendigt.

Hvordan bliver man medlem? Praktisk info findes her
Hvad er Ancestry og hvordan bidrager man og bliver selv medlem. Klik her
 
Asger Bjerre-Nielsen  | repzzaj@hotmail.com